Algemene voorwaarden Mindfulness

Algemene voorwaarden Mindfulness training MBSR

De Mindfulgids is een onderdeel van De Mantelgids

Aanmeldprocedure
Door het ondertekenen van de trainingsovereenkomst en het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden. Inschrijven kan telefonisch  of via het aanmeldformulier op de website.

Voor de 8-weekse Mindfulnesstraining geldt dat er na aanmelding een kennismakingsgesprek volgt. Dit kennismakingsgesprek is vooral bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Na het gesprek ontvangt u een mail waarin de inschrijving voor de training bevestigd wordt.

Betaling
Daarna ontvangt u de factuur en deze dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuur datum plaats te vinden. Na ontvangst van de betaling is uw inschrijving bindend en definitief.
Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van de betaling.

Mocht de aanmelding binnen 6 weken voor aanvang geschieden, dan dient de betaling na inschrijving per ommegaande overgemaakt te worden. Deelname is helaas niet mogelijk als de betaling niet heeft plaatsgevonden. Bij niet tijdige betaling heeft De Mantelgids het recht de inschrijving te laten vallen.

Bij betaling door de werkgever blijft de deelnemer/cliënt te allen tijde zelf verantwoordelijk voor (tijdige) betaling van het cursusgeld.

Betaling van een individuele traject wordt voldaan volgens de betalingsafspraken die tijdens het kennismakingsgesprek zijn gedaan en in de bevestigingsmail/brief zijn beschreven.

Annulering
Annulering van deelname aan de training dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via e-mail. Hierna wordt een bevestiging gestuurd dat de annulering ontvangen is; alleen dan is de annulering geldig.

Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken wegens ziekte dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
Tot twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
Tot een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
Tot twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

Restitutie van gemiste lessen is niet mogelijk. In onderling overleg kunnen we afspraken maken over hoe u de essentie van de gemiste les tot u kunt krijgen en in sommige gevallen kunt u een gemiste les (in dezelfde week) inhalen in een andere groep. Bij het tussentijds stoppen met de training wordt geen compensatie of restitutie verleend.

Annuleren van een individuele afspraak. Voor individuele afspraken geldt dat de cliënt bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden de afspraak 24 uur van tevoren dient af te zeggen. Bij het niet nakomen van deze afspraak wordt het afgesproken uurtarief in rekening gebracht.

Geheimhouding
Hoewel de bijeenkomsten/trainingen gericht zijn op het oefenen zelf en het bespreken van de oefeningen en de ervaringen, zullen er ook momenten zijn waarop persoonlijke zaken ter sprake komen. Ik waarborg (volgens de beroepscode/ethiek) dat ik op een vertrouwelijke wijze hiermee om zal gaan. Van u wordt ook verwacht, dat u op een vertrouwelijke wijze omgaat met eventuele persoonlijke informatie van uw groepsleden.

 

Disclaimer Mindfulnesstraining

De training is geen therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling. Lichamelijke en/of psychische klachten dienen vooraf aan mij te worden gemeld. Indien u twijfelt of u kunt deelnemen aan de cursus, raadpleeg dan eerst uw arts of therapeut. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van, meedoen van oefeningen tijdens de training en mogelijke consequenties hiervan voor uw gezondheid. Dientengevolge kunt u De Mantelgids niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan De Mantelgids geen verantwoordelijkheid nemen. Deelname aan de training geschiedt geheel op eigen risico.

Data
Bij onvoldoende deelnemers, overmacht of ziekte van de docent kan een training of workshop later starten/ opgeschoven worden of worden geannuleerd. In geval van annulering door De Mantelgids heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

Huisregels
Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. De Mantelgids is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

Klachten
Wat kun je doen als je een klacht hebt over mij als mindfulnesstrainer? Waar kun je terecht met jouw klacht?

Natuurlijk doe ik als jouw mindfulnesstrainer en jij als deelnemer er alles aan om de training en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat je een klacht hebt over mijn werkwijze. Ook kun je ontevreden zijn over de manier waarop ik met jou ben omgegaan. Dan is het goed om je klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor jouzelf, maar ook voor andere deelnemers en voor de kwaliteit van de mindfulnesstraining. Op de website van de beroepsvereniging VMBN vind je de klachtenregeling van de klachtencommissie van de VMBN. Deze klachtenregeling is van toepassing bij de Algemene Voorwaarden van De Mantelgids 2017

Deelname aan de cursus / workshop/ individueel betekent dat je instemt met deze algemene voorwaarden.